HÜ PDRMER Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Resmî Gazete. Tarih: 13 Kasım 2011, Pazar. Sayı : 28111
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111113-3.htm


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (PDRMER) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ve 14 üncü maddesi ile 47’nci maddesinin (a) ve (c) bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) 
Bu yönetmelikte geçen;
a)Üniversite                   : Hacettepe Üniversitesini,
b)Rektör                          : Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
c)Merkez                         : Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,
ç)Müdür                          : Merkezin Müdürünü
d)Yönetim Kurulu        : Merkez Yönetim Kurulunu,
e)Danışma Kurulu      : Merkezin Danışma Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları
MADDE 5 –(1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak; Üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, Üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, Üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

 

Merkezin Faaliyet Alanları
MADDE 6-(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

 1. Yurt içinde ve dışında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak,
 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda ulusal ve uluslar arası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
 3. Bilimsel, sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlamak,
 4. Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,
 5. Kendini tanıması, kişisel, sosyal, ailesel ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli uyum sağlaması, gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesi amacıyla öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
 6. İhtiyaç duyan ve başvuran öğrencilere karşılaştıkları eğitsel, mesleki ve iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunmak,
 7. Öğrencilere sosyal destek kaynakları ve istihdam olanakları hakkında bilgi sunmak ve onları yönlendirmek,
 8. Öğrencilerin, kişiler arası iletişim becerileri kazanmalarına yönelik çalışmalar yapmak,
 9. Öğrencileri riskli davranışlardan (alkol, sigara, uyuşturucu madde v.b.) korumaya yönelik psiko-eğitsel programlar geliştirmek ve uygulamak,
 10. Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
 11. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusundaki gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
 12. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,
 13. Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,
 14. Amaçları doğrultusunda yayın yapmak,
 15. Merkez Yönetim Kurulu’nun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak,
 16. Bütün bu faaliyetlerde bulunurken Psikolojik Danışma ve Rehberlik programı öğretim elemanları ile işbirliği içinde, bilimsel temelde ve psikolojik danışma mesleğinin etik kurallarına uygun davranmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır;

 1. Müdür,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Danışma Kurulu,

 

Müdür
MADDE 8-(1) Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu’nda görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı, yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde yardımcılarının değiştirilmesi için Rektör’e teklifte bulunabilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 –(1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü de aldıktan sonra Rektör’e sunar.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

 

Yönetim Kurulu
MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu’nun kararları oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar.

 1. Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,
 3. Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konulardaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
 4. Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,
 5. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,
 6. Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

 

Danışma kurulu
MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler tarafından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 -(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

 1. Uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planları değerlendirerek Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunmak,
 2. Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel araştırma ve uygulamalar için alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

 

Personel İhtiyacı
MADDE 16-(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

Yürürlük
MADDE 17-(1) Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme
MADDE 18 –(1) Bu yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (PDRMER)
06800 Beytepe Ankara - E-posta: pdrmer@hacettepe.edu.tr